OSMANLI YAHUDÝLERÝ
Cahiliye Toplumunda YÖNETÝCÝ KARAKTERÝ
Süper Güçlü Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Arayýþlar: Örümcek Ipeði Üreten Keçiler

Etrafýnýzdaki Herþey Gibi Aslýnda Siz de Moleküllerden Oluþuyorsunuz!
Dünyayý Kana Bulayan iki Siyasi Gücün Benzerlikleri SÝYONÝZM ve HAÇLILAR
Bilimin Rotasi Doðru Çizilmelidir
DOÐA ve TEKNOLOJÝ

Kuran'da Kadina Verilen Önem
Kibris'ta Dönüm Noktasi
Atomdaki Tasarýmýn Açtýðý Yeni Ufuk: Ýletken Plastikler
Kaçýnýlmaz Gerçekler Yaþlýlýk ve Ölüm

www.harunyahya.org

Araþtýrma'dan

Yahudiler huzur ve güven bulduklarý Osmanlý devleti içinde, kendi inançlarýna uygun olarak onurlu bir yaþam sürmüþlerdir.

Osmanlý Ýmparatorluðu Yahudiler için her zaman, güvenle sýðýnabilecekleri bir ülke olmuþtur. Osmanlý idarecilerinin Ýslam ahlaký ile hareket ediyor olmalarý, onlarýn farklý millet ve dinlerden insanlara karþý hep hoþgörü ve anlayýþ ile yaklaþmalarýný saðlamýþ, bu anlayýþtan en çok fayda gören toplumlardan biri ise, dönemin Avrupasý'nda büyük sýkýntý ve zulümlerle karþýlaþan Yahudiler olmuþtur. Müslüman Osmanlý halký ve Yahudiler hep barýþ içinde yaþamýþlardýr.
19. yüzyýlda tüm Batý dünyasýný etkileyen ideoloji ve eðilimler, Osmanlý toplumu içindeki bazý Yahudileri de etkilemiþtir. Bu akým ve ideolojilerin biri Siyonizm'dir. Ne var ki, Yahudi toplumu içindeki bazý kiþiler, Osmanlý'nýn anlayýþýný ve hoþgörüsünü suistimal edebilecek tavýrlarda bulunmuþlardýr. Ancak bu durum, Yahudi toplumunun içindeki küçük bir azýnlýk için söz konusudur. Osmanlý'daki Yahudilerin büyük bölümü ise, devlet otoritesine saygýyla ve kendilerine gösterilen anlayýþýn bilinciyle faaliyet göstermiþlerdir.
Dolayýsýyla bu yazýmýzda ele aldýðýmýz bilgilerin amacý, Musevi yurttaþlarýmýzý incitmek veya eleþtirmek deðil, birtakým tarihi gerçekleri tarafsýzca inceleyebilmektir.


Din ahlakýnýn gerektirdiði güzel ahlaký yaþamayan, bu konuda cehalet içinde olan insanlarýn oluþturduðu toplumlardaki bazý kiþiler birbiriyle çeliþkili birçok farklý karaktere bürünebilirler. Bu durumun en belirgin olarak görüldüðü yer ise iþ ortamlarýdýr. Buralarda yapýlan iþe göre geliþtirilmiþ birbirinden farklý pek çok karakter sergilenebilir.Yerine getirilen sorumluluklar, alýnan maaþ ve diðer çalýþanlara göre bulunulan konum bu karakterlerin þekillenmesinde etkili olur. Bu karakterlerden biri de "yönetici karakteri"dir. Bu karakteri sergileyen kiþilerin, normal karþýlanan ama gerçekte son derece çarpýk bir zihniyetin ürünü olan bir özellikleri vardýr; duruma göre deðiþebilen iki karakteri ayný anda yaþamak. Bu karakterlerden biri iþyerinde genellikle kendilerinden makam ve mevki olarak üstte olan kiþilere gösterilir. Diðeri ise alt kadrolarýnda çalýþan kimselere gösterilen karakterdir. (Harun Yahya, Adamlýk Dini)

Bilim adamlarýnýn süper güçlü malzemeler üretme yolundaki arayýþlarý devam ediyor. Daha önce bu konuda yapýlan araþtýrmalarda kýsmi baþarýlar saðlanmýþ ve elde edilen malzemeler birçok yerde kullaným imkanýna kavuþmuþtu. Örneðin örümceðin ipeðinin kimyasal yapýsýndan ilham alýnarak üretilen "Kevlar" ilk olarak otomobil lastiklerindeki çeliðin yerini almasý için tasarlanmýþtý.
Günümüzde ise Kevlar kendine sýnýrsýz kullaným alaný bulmuþ durumda: Mars’a yolculuk için tasarlanan Pathfinder'daki hava yastýðý kiriþlerinde, jet uçaklarýnda bulunan yolcularý koruyucu kalkanlarda, büyük gemiler ve süper tankerleri baðlamak için kullanýlan küçük çaplý hafif iplerin yapýmýnda, daha hafif ve daha güçlü tenis raketlerinin yapýmýnda. Kevlar her ne kadar güçlü ve hafif olsa da bazý dezavantajlara da sahip. Örneðin kurþun geçirmez yelek yapýmýnda kullanýlan Kevlar, çok sert olduðu için giyen kiþinin hareket kabiliyetini kýsýtlýyor. Bu nedenle çeviklik ve hýz gerektiren iþlerde kullaným açýsýndan çok da uygun deðil. Ayný zamanda Kevlar suyu emebiliyor ve doðal etkenlere karþý da diðer malzemeler kadar dayanýklý deðil. Ayrýca yüksek çekme gücüne karþýn Kevlarýn sýkýþtýrýlma gücü oldukça az. Dolayýsýyla Kevlarda hala bazý düzeltmelerin yapýlmasý gerekiyor. (Harun Yahya, Biomimetik)


Özgürlük, hemen hemen her toplum ve ideolojiden kiþinin hemfikir olduðu ve savunduðu bir kavramdýr. Ýnsanlýk tarihindeki çatýþmalarýn, savaþlarýn çoðundaki amaç, özgürlüðü kazanmak olmuþtur.
Batý düþüncesinin özgürlüðe verdiði anlamý þöyle özetleyebiliriz: Özgürlük, insana, diðer insanlar (toplum) ya da devlet -veya baþka herhangi bir kurum- tarafýndan hiçbir kýsýtlama ve baský yapýlmamasýdýr.Bugün Batý toplumlarýnýn içinde bulunduklarý toplumsal yapý, modern Batý felsefesi tarafýndan tarifi yapýlan "özgürlük" kavramýnýn, insanýn kurtuluþunu saðlamadýðýný göstermektedir.PureCasino

Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir kýsým medyada, teori ispatlanmýþ bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle evrimi hiç sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her geçen gün geliþen, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallarý, sözünü ettiðimiz yaygýn inanýþýn aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadýrlar. Evrimi ispatlamak için 150 yýldýr aralýksýz sürdürülen çalýþmalar, teoriyi çürütmekten baþka bir sonuca varamamýþlardýr.
Bu gerçeðe raðmen, evrim teorisinin bu denli yaygýn bir biçimde savunulmasý ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür.